Regulamin świadczenia usług przez Biuro Tłumaczeń MAJNAR
§ 1. Poufność
1. Biuro Tłumaczeń MAJNAR zobowiązuje się do zachowania w poufności wszystkich informacji uzyskanych od Klienta podczas realizacji zlecenia.
2. Informacje te mogą być przekazane jedynie pracownikom MAJNAR, pracującym nad danym zleceniem, w stopniu niezbędnym do prawidłowego wykonania usługi.
§ 2. Składanie zamówień
1. Złożenie zlecenia jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta warunków niniejszego Regulaminu.
2. Materiały do tłumaczenia wysyłane są do Biura Tłumaczeń MAJNAR w formie elektronicznej na adres: biuro@majnar.pl w postaci załącznika, lub dostarczane osobiście przez Klienta do siedziby Biura.
3. Warunkiem do rozpoczęcia realizacji zlecenia jest otrzymanie od Klienta pisemnego potwierdzenia akceptacji przygotowanej przez Biuro Tłumaczeń MAJNAR wyceny.
4. Tłumaczenia wykonywane są w jednym egzemplarzu. Za każdy dodatkowy egzemplarz doliczana jest dodatkowa opłata.
5. Za termin wykonania tłumaczenia uznaje się termin, wskazany w zleceniu, liczony od dnia złożenia zlecenia do chwili jego wykonania.
§ 3. Wykonywanie tłumaczeń
1. Strona obliczeniowa liczy 1500 znaków ze spacjami.

2. Rozliczenie następuje na podstawie wynikowego tekstu.
3. Minimalna opłata pobierana jest za 1 stronę.
4. Tryby realizacji zlecenia:
tryb zwykły (do 5 stron dziennie w ciągu dwóch dni roboczych )
tryb ekspresowy (realizacja w dniu złożenia zamówienia lub w dniu następnym, oraz powyżej 5 stron dziennie)
5. Do czasu realizacji zlecenia nie wlicza się dnia przyjęcia i dnia oddania zlecenia, świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
6. Gotowe tłumaczenia odsyłane są Klientowi drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres mailowy.
7. W przypadku dostawy gotowych tłumaczeń Pocztą Polską, lub kurierską (usługa płatna), Biuro Tłumaczeń MAJNAR nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia leżące po stronie Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
8. Tłumaczenia pisemne wykonywane są z należytą starannością, lecz są to "tłumaczenia surowe", które przed publikacją należy bezwzględnie poddać profesjonalnej weryfikacji i korekcie.
9. W przypadku rezygnacji przez Klienta z realizacji zamówionego tłumaczenia w trakcie jego wykonywania, jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz Biura Tłumaczeń MAJNAR wynagrodzenia za przetłumaczoną do momentu zgłoszenia rezygnacji ilość stron.
10. W wyjątkowych sytuacjach Biuro Tłumaczeń MAJNAR zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji otrzymanego zlecenia, podając przyczynę odmowy.
11. Czas pracy tłumacza przy tłumaczeniu ustnym obejmuje również wszystkie przerwy w tłumaczeniu między innymi przerwy w spotkaniu, przerwy na kawę, przejazdy tłumacza z Klientem.
§ 4. Reklamacje
1. Wszelkie uzasadnione zastrzeżenia i reklamacje, dotyczące jakości wykonanego tłumaczenia, będą honorowane, jeżeli zostaną zgłoszone, wskazane i uzasadnione przez Klienta w ciągu 7 dni od daty wykonania tłumaczenia. MAJNAR ma prawo do dokonania poprawek i usunięcia wad w ustawowym terminie. Niezgłoszenie zastrzeżeń w ciągu 7 dni od daty przekazania tłumaczenia Klientowi oznacza przyjęcie wykonanego tłumaczenia bez zastrzeżeń. Reklamacje zgłoszone po upływie tego terminu mogą być usunięte przez Biuro Tłumaczeń MAJNAR odpłatnie.
2. Zgłoszenie reklamacji nie zmienia terminu zapłaty za usługę.
3. Biuro Tłumaczeń MAJNAR nie przyjmuje zastrzeżeń i reklamacji, zgłaszanych do zleceń, wykonywanych w trybie ekspresowym. Klient składający zamówienie na wykonanie tłumaczenia w trybie ekspresowym godzi się z ryzykiem ewentualnego wystąpienia błędów w tego typu tłumaczeniach.
4. Wysokość odszkodowania za wszelkie poniesione szkody związane z wykonaniem tłumaczenia przez Biuro Tłumaczeń MAJNAR, ogranicza się do wysokości wynagrodzenia netto (bez podatku VAT) należnego MAJNAR za wykonanie tego zlecenia.
§ 4. Inne warunki
1. Biuro Tłumaczeń MAJNAR ma prawo dochodzić zapłaty należności oraz naliczać ustawowe odsetki od zaległych należności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie ewentualne spory, wynikłe pomiędzy Klientem i Biurem Tłumaczeń MAJNAR będą rozstrzygane polubownie w drodze negocjacji prowadzonych w dobrej wierze, a w razie niemożności osiągnięcia porozumienia, spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.
4. Cennik stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
..
 
właściciel: Jana Ignaszewicz
05-520 Konstancin Jeziorna, ul. Brzozowa 3, NIP:1231271544,
tel: +48 889 093 895, www.majnar.pl, biuro@majnar.pl